ಅಭಿಷೇಕನಾಥನೇ ಅಗ್ನಿಯ ನಲ್ಲನೇ-Abhisekanathane agniya nalla ne

225

ಅಭಿಷೇಕನಾಥನೇ ಅಗ್ನಿಯ ನಲ್ಲನೇ
ಬಲದಿಂದಾ ಎಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು
ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯಾ

1.ಆರೋನನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಸುರಿ
ಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆ
ಯಾಜಕರುಗಳಾಗಿ ಅರಸುಗಳಾಗಿ

2.ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೆ
ವರಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ

3.ಉನ್ನತ ಬಲದಿಂದಲೂ ಹೃದಯವ
ತುಂಬಿಸು
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಮಾಡು ಕೃತಾರ್ಥ ಹೊಂದಲು

Abhiṣekanathane agniya nallane
baladinda em’ma madhyadoḷu
iḷidu barayya

1.Aronana shirada mele suri
salpaṭṭavane
yajakarugaḷagi arasugaḷagi

2.Davida putranagi iḷidu bandavane
varagaḷindalu prabhavadindalu

3.Unnata baladindalu hr̥udayava
tumbisu
ninnanteye maḍu kr̥tartha hondalu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*