ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ-Abhiseka nan tale mele

472

ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ
ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ
ಸಾರುವೆನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು
ದೀನರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ

1.ಹೃದಯದಲಿ ನೊಂದವರು
ಹೇರಳ ಹೇರಳವು (2)
ಗಾಯ ಕಟ್ಟುವೆ ದೇಶವೆಲ್ಲಾ
ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ (2)

ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ

2.ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೊರಕಬೇಕು
ಸೆರೆಯಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ (2)
ಬಂಧನಗಳ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು
ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು (2)

ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ

3.ಸ್ತುತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ ಬೇಕು
ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ
ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಆನಂದ ತೈಲಬೇಕು

ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ

Abhiṣheka nan tale mele
parisud’dhatmanu nannoḷage
saruvenu suvarteyannu
dinarada ellarigu

abhiṣheka nanna mele
parisud’dhatmanu nannoḷage

1.Hr̥dayadali nondavaru
heraḷa heraḷavu (2)
gaya kaṭṭuve desavella
yesuvin namadalli (2)

abhiṣheka nanna mele
parisud’dhatmanu nannoḷage

2.Biḍugaḍeyu dorakabeku
sereyada sarvarigu (2)
bandhanagaḷa biccabeku
hoḍedu hakabeku (2)

abhiṣheka nanna mele
parisud’dhatmanu nannoḷage

3.Stutiya vastra dharisa beku
jajjalpaṭṭa janarige
duḥkhakke pratiyagi
ananda tailabeku

abhiṣheka nanna mele
parisud’dhatmanu nannoḷage

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*