ಆಲಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಯ-Alaya na ninna alaya

603

ಆಲಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಯ

ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ

ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈ ಹೃದಯ ಓ

ಯೇಸಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿರುವೆನಯ್ಯ

“ಆಲಯ”

1.ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ [2]

ಬರುವ ಬರುವ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಬೇಲಿ ಹಾಕಯ್ಯ,

ಓ ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವವು

ನನಗೆ ನೀಡಯ್ಯ [2]                         – ಆಲಯ –

2.ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಯಾರನು

ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಕಾದಿರುವ [2]

ಕೆಡುಕನ ಕೆಡುಕನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು

ಬಾರಯ್ಯ ಓ ಯೇಸಯ್ಯ

ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ಮೇಲಿರಿಸಯ್ಯ [2]

Alaya na ninna alaya

barayya barayya

ninagagi kadide e hr̥daya o

yesayya ninna huḍuki bandiruvenayya

“alaya”

1.Kaḷḷanu kaddukoḷḷuvudakku haḷu maḍuvudakku [2]

baruva baruva nanna suttalu beli hakayya,

o yesayya ninna jivavu

nanage niḍayya [2] – alaya –

2.Lokada kaḍege sinhadante yaranu

nuṅgali endu kadiruva [2]

keḍukana keḍukana kaṇṇininda tappisu

barayya o yesayya

ninna dr̥ṣṭi nanmelirisayya [2]

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*