ಇನ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರು –Inyaru ninna aptaru

330

ಇನ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಒಬ್ಬನೆ ಸದಾ
ಸ್ವೀಕರಿಸು ಈ ಆಪ್ತನಾ ಯೇಸು ನನ್ನಾತ್ಮ ರಕ್ಷಕ ||

1.ನಿನ್ನಾಪ್ತ ಯೇಸು ಬಂದನು ನಿಂಗಾಗಿ ಜಾತನಾದನು
ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು ನೀನಲ್ಲ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು ||

2.ಲೋಕ ವಿಹಾರ..ದಾಪ್ತರು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ ನೀಡರು
ಹೃದಯವ ತಿಳಿದಾತನು ಆತ್ಮದ ಆಪ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ||

3.ಮಹಿಮಾ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯೆಜಿಸಿ ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಸಹಿಸಿ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ತನೇ ||

4.ಪವಿತ್ರ ಐಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು
ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕರೆ ಲಾಲಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸೀ ಆಪ್ತನ ||

In’yaru ninna aptaru kristesu obbane sada
svikarisu i aptana yesu nannatma rakṣaka ||

1.Ninnapta yesu bandanu niṅgagi jatanadanu
ninnannu koṇḍukoṇḍanu ninalla sapagrastanu ||

2.Loka vihara..Daptaru ninnatma santi niḍaru
hr̥dayava tiḷidatanu atmada apta kristanu ||

3.Mahima sthana tyejisi papiya sthana vahisi
nam’mella droha sahisi praṇava koṭṭa aptane ||

4.Pavitra aikyakkagiye kareyuttane ninnannu
Svargiya kare lalisi asrayisi aptana ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*