ಈ ಲೋಕ ಜೀವಿತದಿ – E loka jivithadhi

2790

ಈ ಲೋಕ ಜೀವಿತದಿ ಬಹು ಶೋಧನೆ ಬಂದಿರಲೂ
ಶೋಕಿಸದೆ ನಾ ಎದೆಗುಂದದೆ
ಜಯಶಾಲಿ ಯಾದೆನಲ್ಲಾ ನಾ ಜಯಶಾಲಿಯಾದೆನಲ್ಲಾ

1.ರೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲಾ
ಶಾಪಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯವು ಇಲ್ಲಾ
ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲ್ ಯೇಸು ಇವೆಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತನು
ಜಯಶಾಲಿ ಯಾದೆನಲ್ಲಾ ನಾ ಜಯಶಾಲಿಯಾದೆನಲ್ಲಾ|| ಈ ||

2.ನನ್ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಭವನದಲ್ಲೂ
ಸೈತಾನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯವಿಲ್ಲಾ
ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ ಯೇಸು ಜಯಿಸಿದ ದಿನವೇ
ಜಯಶಾಲಿಯಾದೇನಲ್ಲಾ || ನಾ || ಈ ಲೋಕ ||

3.ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮನು ನಾನಾಗದೆ
ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸೋಲುತ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ||
ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ ಯೇಸು ಜಯಿಸಿದ ದಿನವೇ
ಜಯಶಾಲಿಯಾದೇನಲ್ಲಾ || ನಾ || ಈ ಲೋಕ ||

I loka jivitadi bahu shodhane bandiralu
sokisade na edegundade
jayashali yadenalla na jayashaliyadenalla

1.Rogakke nannalli sthalave illa
sapakku nanna mele jayavu illa
krujeyall yesu ivella hottanu
jayashali yadenalla na jayashaliyadenalla|| i ||

2.Nan melu nanna bhavanadallu
saitana tantrakke vijayavilla
krujeyal yesu jayisida dinave
jayashaliyadenalla || na || i loka ||

3.Papakke gulamanu nanagade
duhkhakke soluta nanillade ||
krujeyal yesu jayisida dinave
jayashaliyadenalla || na || i loka ||

Sharing is caring!

12 comments

Thanks for all who gave these songs to worship my creator they will bless you abundantly definitely. Santosh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*