ಎಂಥ ಅದ್ಬುತ ದೇಶವದು-Entha adbuta deshavadu

286

ಎಂಥ ಅದ್ಬುತ ದೇಶವದು
ತಂದೆ ದೇವರ ಬೀಡದು
ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವೇ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ
ಎಂದೆಂದೂ ಸಂತಸವು (2)

1.ಕುಂಟರೇಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡುವರು
ಕುರುಡರು ನೋಡುವರು (2)
ಮೂಕರೇಲ್ಲ ಹೊಸ ಗೀತೆಯನು ಹರುಷದಿ ಹಾಡವರು (2) ಎಂಥ ಅದ್ಬುತ

2.ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಗುವದು ಕಷ್ಟವು       ಇನ್ನೀರದು (2)
ನಿತ್ಯ ಆನಂದಿಸಿ ಉಲ್ಲಸಿಸುತ
ತಂದೆ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು (2)                      ಎಂಥ ಅದ್ಬುತ

3.ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟವು ಮರೆಯಾಗುವದು
ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವೇ (2)
ಅಲ್ಲಿ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವಿಲ್ಲ
ಎಂದೆಂದೂ ಜೀವಿಸುವೆ (2) ಎಂಥ ಅದ್ಬುತ

4.ಧೂತರ ಸಂಗಡ ಹಾಡುವೆವು
ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು (2)
ಜಯ ಗೀತೆಯನ್ನು
ನಿತ್ಯ ಹಾಡುವೆವು ತಂದೆ ದೇವರ               ಸ್ಮರಿಸುವೆವು (2)

ಎಂಥ ಅದ್ಬುತ ದೇಶವದು
ತಂದೆ ದೇವರ ಬೀಡದು
ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವೇ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ
ಎಂದೆಂದೂ ಸಂತಸವು

Entha adbuta desavadu
tande devara biḍadu
alli hasive illa nidre illa
endendu santasavu (2)

1.Kuṇṭarella kuṇidaḍuvaru
kuruḍaru noḍuvaru (2)
mukarella hosa giteyanu haruṣadi haḍavaru (2) entha adbuta

2.Duḥkhavella koneyaguvadu kaṣṭavu inniradu (2)
nitya anandisi ullasisuta
tande devara stutisuvevu (2)              entha adbuta

3.Kaṣṭa saṅkaṣṭavu mareyaguvadu
sasvata santoṣave (2)
alli rogavilla alli maraṇavilla
endendu jivisuve (2) entha adbuta

4.Dhutara saṅgaḍa haḍuvevu
devara stutisuvevu (2)
jaya giteyannu
nitya haḍuvevu tande devara smarisuvevu (2)

entha adbuta desavadu
tande devara biḍadu
alli hasive illa nidre illa
endendu santasavu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*