ಜೀವದಿಂದೆದ್ದವನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ-Jivadindeddavane ninna aradhane

429

ಜೀವದಿಂದೆದ್ದವನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಜೀವದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಸನ್ನ  -8

1.ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಪಾತಾಳವ ಜಯಿಸಿದವನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಸನ್ನ  -8

2.ಪರಿಶುದ್ಧ ಅತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಸನ್ನ  -8

3.ಅದ್ಬುತ ಸ್ವರೂಪನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವರೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಸನ್ನ  -8

Jivadindeddavane ninna aradhane maḍuve
jivada adhipatiye ninna aradhane maḍuve
halleluya hosanna -8

1.Maraṇava geddavane ninna aradhane maḍuve
pataḷava jayisidavane ninna aradhane maḍuve
halleluya hosanna -8

2.Parisud’dha athmane ninna aradhane maḍuve
parakramashaliye ninna aradhane maḍuve
halleluya hosanna -8

3.Adbutha svarupane ninna aradhane maḍuve
biḍugaḍe koḍuvavare ninna aradhane maḍuve
halleluya hosanna -8

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*