ದೇವಾ ಕೃಪಯೂ ಎಂದಿಗಿರವದು-Deva krupayu endigiravadu

208

ದೇವಾ ಕೃಪಯೂ ಎಂದಿಗಿರವದು
ಆತನ ಕೃಪಯೂ ಎಂದಿಗಿರವದು

ಆತನ ಹೊಗಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ
ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಎಂದು ಅರ್ಭಟಿಸು (2)

1.ಇಕ್ಕಟಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಯದಂತೆ
ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷನಾದ (2)
ಆತ ಒಳ್ಳೆವ ಆತ ಬಲ್ಲವ
ಆತ ಕೃಪೇಯು ಎಂದಿಗಿರ್ವದು (2) – ದೇವಾ

2.ವೈರಿ ಸೈನ್ಯವು ಮುತ್ತಿ ಕೊಂಡರು
ಭಕ್ತ ದಾವೀದನ ದೇವಾ ನಮಗೆ (2)
ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಆತ ಒಳ್ಳೆವ ಆತ
ಕೃಪೆಯು ಎಂದಿಗಿರ್ವದು (2) – ದೇವಾ

3.ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನಿಂದೆಗಳು ಏದುರಾದರು
ನೇಹೆಮಿಯನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮವ ಸುರಿಸಿ (2)
ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ದೈರ್ಯ ನೀಡಿದ
ಆತ ಕೃಪೆಯು ಎಂದಿಗಿರ್ವದು (2) – ದೇವಾ

Deva kr̥payu endigiravadu
atana kr̥payu endigiravadu

atana hogali stutisi haḍi
halleluya endu arbhaṭisu (2)

1.Ikkaṭinalli mariyadante
kartane nanna rakṣanada (2)
ata oḷḷeva ata ballava
ata kr̥peyu endigirvadu (2) – deva

2.Vairi sain’yavu mutti koṇḍaru
bhakta davidana deva namage (2)
munde saguva ata oḷḷeva ata
kr̥peyu endigirvadu (2) – deva

3.Pravahadante nindegaḷu eduradaru
nehemiyanallidda atmava surisi (2)
dr̥ḍha nambike dairya niḍida
ata kr̥peyu endigirvadu (2) – deva

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*