ನನ್ನ ದೇವನಲ್ಲಿ – Nanna devanalli

320

ನನ್ನ ದೇವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವನಲ್ಲಿ
ನಿಶ್ಚಯದಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಾನು ಹೊಂದುವೆ
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಾನು ನಡೆದು
ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ನಡೆವೆ

1 ) ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹವೂ
ನೌಕರಿಯು ನನಗನುಗ್ರಹವೂ
ನನ್ನ ಗೃಹದಾಹಾರಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ
ಇಚ್ಚೆಗಳು ಒಂದೂತಪ್ಪಿಹೋಗಿಲ್ಲ ||

2 ) ನನ್ನ ಎದಿರು ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಚದುರಿ ಹೋಗುವರು ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ||
ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವದಾನವದು
ನನ್ನ ಶರೀರವು ಅದು ದೇವ ಕೃಪೆಯು ||

3 ) ಜೀವಿತದಿ ಒಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಹರಸಪಡಲಿ ||
ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಂದ
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ||

4 ) ಸಾಲ ಬಯಸಲು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸಾಲ ಕೊಡಲು ಕರ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಂದ ||
ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವ ನಾನು ಹೊಂದುವೆನು
ಉನ್ನತದಿ ಮಾನಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವಾ ||

 

Nanna devanalli nanna devanalli
niscayadi anugraha nanu honduve
ninna vakyadante nanu naḍedu
ninna dariyalle nanu naḍeve

1) desakke nanu anugrahavu
naukariyu nanaganugrahavu
nanna gr̥hadaharakorate illa
iccegaḷu ondutappihogilla ||

2) nanna ediru satrugaḷella
caduri hoguvaru nanna karthanindale ||
nanna arogya devadanavadu
nanna shariravu adu deva kr̥upeyu ||

3) jivitadi ondagi nanna makkaḷu
nanna sampattu adu harasapaḍali ||
nanna oḷitigagi kartha samr̥uddhi tanda
nanna parisud’dha janaragi maaḍida ||

4) sala bayasalu nanage avasyavilla
sala koḍalu kartha samr̥uddhi tanda ||
bayasiddellava nanu honduvenu
unnatadi maanisi nanna kayuva ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*