ನನ್ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ – Nan tande nine ayya

642

ನನ್ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೇ… //2//
ಎಂದೆಂದೂ, ಯಾವಾಗಲೂ, ಕೃಪೆಯೂ ನನಗಿರುವುದೂ… //2//
ನನ್ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೇ… //2//

ಘನತೆಯುಳ್ಳವನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಮಹೋನ್ನತನು
ನೀನಲ್ಲವೇ… //2//
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾಡುವೇ… //2//
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ… //2//

ನನ್ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೇ… //2//
ದೀನರನ್ನೂ ನೀ ಉದ್ಧರಿಸುವೇ, ಬಿದ್ದವರನ್ನೂ
ಮೇಲೇತ್ತುವೇ… //2//
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾಡುವೇ… //2//
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ… //2//

ನನ್ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೇ… //2//
ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವನೇ
… //2//
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾಡುವೇ… //2//
ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ… //2//

ನನ್ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೇ… //2//
ಎಂದೆಂದೂ, ಯಾವಾಗಲೂ, ಕೃಪೆಯೂ ನನಗಿರುವುದೂ… //2//
ನನ್ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೇ… //2//
 

 

 

Nan tande nine ayya, ellava noḍikoḷḷuve… //2//
Endendu, yavagalu, kr̥upeyu nanagiruvudu… //2//
Nan tande nine ayya, ellava noḍikoḷḷuve… //2//

Ghanateyuḷḷavanu ninallave, mahonnatanu
ninallave… //2//
Ninnanne stutisuve, ninnanne haḍuve… //2//
Jivanta dinavella… //2//

Nan tande nine ayya, ellava noḍikoḷḷuve… //2//
Dinarannu ni ud’dharisuve, biddavarannu
melettuve… //2//
Ninnanne stutisuve, ninnanne haḍuve… //2//
Jivanta dinavella… //2//

Nan tande nine ayya, ellava noḍikoḷḷuve… //2//
Takka samayadi ellarigu aharavannu
niḍuvavane… //2//
Ninnanne stutisuve, ninnanne haḍuve… //2//
Jivanta dinavella… //2//

Nan tande nine ayya, ellava noḍikoḷḷuve… //2//
Endendu, yavagalu, kr̥upeyu nanagiruvudu… //2//
Nan tande nine ayya, ellava noḍikoḷḷuve… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*