ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು-Namma tandey mane haudu

354

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು

ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಲ್ಲ (2)

ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ

ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ (2)

1.ತಂದೆಯ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಆತನ ಪದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ದರ್ಶ್ ನ

ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ (2)

ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ ಪ್ರಥನಾ ಲಯಾ

ಕರುಣೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು (2)

2.ದೇವ ಭಕ್ತ ರು ಕೂಡಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ

ಚೈತನ್ಯ ಪಾಧೆಯುವ ಮಂದಿರ ( 2)

ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ, ಆನಂದ ತೈಲದಿದ

ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುವ ಮನೆ ಹೌದು (2)

3.ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿ ನಾವು

ಜೈ ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಂದಿರ (2)

ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉನ್ನ ತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಮನೆ ಹೌದು (2)

Nam’ma tandeya mane haudu

adu kaḷḷara gaviyalla (2)

parisud’dha devara alaya

adu vyapara sthaḷavalla (2)

1.Tandeya svara keḷi atana padakke ragi dars na

paḍeyuva mandira (2)

pritiya sagara prathana laya

karuṇe tandeya mane haudu (2)

2.Deva bhakta ru kuḍi jiva vakyava keḷi

caitan’ya padheyuva mandira (2)

atmana sakti yinda, ananda tailadida

abhiṣeka honduva mane haudu (2)

3.Kartana namavannu svaravetti haḍi navu

jai jaikara maḍo mandira (2)

atana margagaḷa unna ta yojanegaḷu

jnana paḍeyuva mane haudu (2)

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*