ನಾ ಬಂದೆ ಯೇಸು ಬರಿದಾಗಿಯೆ-Na bande yesu baridagiye

224

ನಾ ಬಂದೆ ಯೇಸು ಬರಿದಾಗಿಯೆ
ತುಂಬಿಸು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನಿಂದಲೇ
ಆತ್ಮನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆ – 2
ಆನಂದ ತೈ಼ಲದ ಅಭಿಷೇಕವೇ – 2

1. ದುಃಖದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡು – 2
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲು – 2

2. ರೋಗಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡು – 2
ಅರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೋಂಡಾಡಲು – 2

3. ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಸೋತು ಹೋದೆ – 2
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಜಯ ಹೊಂದುವೆ – 2

4. ಸೋತು ಹೋದ ಜನರಿಗೆ ಬಲವು ನೀಡು – 2
ಜಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು – 2

Na bande yesu baridagiye
tumbisu ninnatma nindale
atmane parisud’dhatmane – 2
ananda tailada abhiṣekave – 2

1. Duḥkhada atmakke santi niḍu – 2
santoṣadinda ninna koṇḍaḍalu – 2

2. Rogiyada janarige saukhya niḍu – 2
arogyadinda ninna koṇḍaḍalu – 2

3. Ninninda duragi sotu hode – 2
joteyalli niniralu jaya honduve – 2

4. Sotu hoda janarige balavu niḍu – 2
jayadinda ninnannu koṇḍaḍalu – 2

 

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*