ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು-Ninnannu bittare nannage yarurntu

534

ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು
ನಿನ್ನ ಹೊರೆತು ಬಯಕೆ ಏನುಂಟು
ಆಸೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಅಯ್ಯ
ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಅಯ್ಯ
ರಕ್ಷಕನೇ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ನೀತಾನೇ

1.ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೆ ಅಯ್ಯ
ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೆ ಅಯ್ಯ
ಎಂದೆಂದೂ ನೀನ್ನೂಂದಿಗೆ ಇರುವೇ
ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ತೋರುತಿರುವೆ – ಆಸೆ ಎಲ್ಲಾ

2.ನೀನ್ನೂಂದಿಗಿರುವುದೆ ನನ್ ಭಾಗ್ಯವು
ನೀನೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಬಡಿತ
ನಿನ್ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೇ
ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರಿಸುವೇ – ಆಸೆ ಎಲ್ಲಾ

3.ಲೋಕದಿ ಇರುವ ದಿನವೆಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವ ಸಾರುವೆನು
ನಿನ್ನನ್ನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವೆನು ನಾ
ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸುವೇ – ಆಸೆ ಎಲ್ಲಾ

Ninnannu biṭṭare nanage yaruṇṭu
ninna horetu bayake enuṇṭu
ase ella nine ayya
agatyavella nine ayya
rakṣakane yesayya
agatyavella nitane

1.Nanna baṇḍeyu nine ayya
nanna palu nine ayya
endendu ninnundige iruve
balagai hiḍidu torutiruve – ase ella

2.Ninnundigiruvude nan bhagyavu
nine nanna ede baḍita
nin iṣṭadante nanna naḍesiruve
mahimeyalli serisuve – ase ella

3.Lokadi iruva dinavella
ninna karyava saruvenu
ninnanne asrayisiruvenu na
ninnanne nambi jivisuve – ase ella

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*