ನಿನ್ನನ್ನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ – Ninnanne aradhisuve

551

ನಿನ್ನನ್ನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ||

1 ) ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ
ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದೆ ||
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ
ಶುದ್ಧಮಾಡಿರುವೆ ||

2 ) ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ ||
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ ||

3 ) ಧೀನಾನಾ( ಳಾ ) ದ ನನ್ನನ್ನು
ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರುವೆ ||
ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು
ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ||

 

 

Ninnanne aradhisuve
o nanna yesuve ||

1) ninna gayagaḷinda
nannannu svasthamaḍide ||
ninna vakyagaḷinda
sud’dhamaḍiruve ||

2) ninna raktadinda
nannannu koṇḍukoṇḍe ||
ninna pritiyinda
nannannu seḷedukoṇḍe ||

3) dhinana(ḷa) da nannannu
kr̥peyinda tumbisiruve ||
kuggi hoda nannannu
edege appikoṇḍe ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*