ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸು –Ninna sannidhyakke nannannu serisu

406

ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸು
ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾ ಯೇಸುವೇ ತೀರಿಸು
ಆ ರಮ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವೇ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವು
ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು

1.ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಕುಂದಿತು ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿಸು
ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸು – ನಿನ್ನ

2.ನೀನು ಕಾಣದಿರಲು ಕಳೆಗುಂದುವೆನು
ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ ಮಾಡಿಸು
ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ವೆನು – ನಿನ್ನ

3.ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು
ಒಂದೇ ಆಸೆಯನೆಂದಿಗೂ ಬೇಡು ತ್ತಿರುವೆನು – ನಿನ್ನ

Ninna sannidhyakke nannannu serisu
nanna bayakeya yesuve tirisu
a ramyavada sthaḷave nanna saubhagyavu
nanna bayakeyu nanna bayakeyu

1.Hambalisutta kunditu nanna atmavu
ninna baḷige baralu kr̥peya torisu
ninna darsanadinda tr̥pti paḍisu – ninna

2.Ninu kaṇadiralu kaḷegunduvenu
ninna beḷaku nannalli beḷaga maḍisu
devare ninna biṭṭare baḍi hogvenu – ninna

3.Nanna kelasadalliyu ninnannu mareyade
ella samayadalliyu ninnalli iralu
onde aseyanendigu beḍu ttiruvenu – ninna

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*