ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆ-Paralokadalli iruva tande

606

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು ನಿನ್ನ ನಾಮ
ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನೀ
ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನೂ ನೀನೆ…. ಆರಾಧನೆ [8]

1.ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ
ನಿತ್ಯವೂ ನೇರವೇರುವಂತೆ
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ
ದೇವಾ ನಿತ್ಯವೂ ನೇರವೆರಲಿ ಆರಾಧನೆ [8]

2.ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ನೀನೆ ದೇವಾ
ಜೀವ ಜಲವೂ ನೀನೇ ದೇವಾ
ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವ ನನಗೆ ನೀ ನೀಡು
ದೇವಾ ನೀಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ [8]

3.ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ
ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ನೀಡು ದೇವಾ
ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ
ದೇವಾ ನೀಡು ಕ್ರೀಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಆರಾಧನೆ [8]

Paralokadalli iruva tande
parisud’dhavadadu ninna nama
stutisalu yogyanu ni
mahimege yogyanu ni
kṣamisalu yogyanu nine…. Aradhane [8]

1.Paralokadalli ninna citta
nityavu neraveruvante
bhulokadalliyu nannalliyu
deva nityavu neraverali aradhane [8]

2.Jivada roṭṭi nine deva
jiva jalavu nine deva
anudinada aharava nanage ni niḍu
deva niḍu ninnatma nanage aradhane [8]

3.Sodhaneyalli biḷadante
vakyada beḷaku niḍu deva
itarara tappugaḷannu na kṣamisuvante
deva niḍu kristana manas’su aradhane [8]

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*