ಪುನರುತ್ತಾನನ ಯೇಸು- Punaruttanana yesu

241

ಪುನರುತ್ತಾನನ ಯೇಸು ಅಪಜಯಗೊಳಿಸನು (2)               ಅಪಜಯಗೊಳಿಸನು (2)

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳು ಸಹಿಸದ ಕಷ್ಟಗಳು

ಕಾಡಿಸಿ ಪೀಡಿಸಲು ಯೇಸು ನಿನ್ ಕೈಬಿಡನು ||ಪುನ…..||

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು, ಸಹಿಸದ ಬೇನೆಗಳು

ನೊಂದಿಸಿ ಕುಂದಿಸಲು ಯೇಸು ನಿನ್ ಕೈಬಿಡನು ||ಪುನ…..||

Punaruttanana yesu apajayagoḷisanu (2) apajayagoḷisanu (2)

ninnalli duḥkhagaḷu sahisada kaṣṭagaḷu

kaḍisi piḍisalu yesu nin kaibiḍanu ||puna…..||

Ennalli rogagaḷu, sahisada benegaḷu

nondisi kundisalu yesu nin kaibiḍanu ||puna…..||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*