ಪುನರುಸ್ಥಾನ ಕರ್ತನ, ಪುನರುಸ್ಥಾನ – Punarusthana kartana, punarusthana

292

ಪುನರುಸ್ಥಾನ ಕರ್ತನ, ಪುನರುಸ್ಥಾನ
ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಜಯದ ಆರೋಹಣ… //2//
ಸಾವು ತಡೆಯಲಾಗದೇ ಪುನರುಸ್ಥಾನ,
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ… //2//

ಆದಾಮನು ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ, ಮನುಷ್ಯ
ಜಾತಿಗೆ ಎಂದೂ ಶಾಪವಾಗಿಯೂ… //2//
ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತ ತೋರಿದ ವಿಧಯತೆಯೂ,
ಸಕಲವಾದ ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯೂ… //2//

ಪುನರುಸ್ಥಾನ ಕರ್ತನ, ಪುನರುಸ್ಥಾನ
ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಜಯದ ಆರೋಹಣ…
ಸಾವು ತಡೆಯಲಾಗದೇ ಪುನರುಸ್ಥಾನ,
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ…

ತನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ಶಿಲುಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತನ್ನೂ,
ತನ್ನ ಪಾಪ ಶಾಪದಿಂದ ಗೆದ್ದನ್ನೂ… //2//
ಮೂರನೇಯ ದಿನ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದನೂ,
ಯೆಹೋವಾತನೂ ಎಂದಾತಲೂ ಬರುವಾತನೂ… //2//

ಪುನರುಸ್ಥಾನ ಕರ್ತನ, ಪುನರುಸ್ಥಾನ
ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಜಯದ ಆರೋಹಣ… //2//

Punarusthana kartana, punarusthana
paralokakke jayada arohaṇa… //2//
Savu taḍeyalagade punarusthana,
mr̥utyun̄jaya meṭṭillinda mr̥tyuvana… //2//

Adamanu maḍida ullaṅghaneyu,
manuṣya jatige endu sapavagiyu… //2//
Yesu krista torida vidhayateyu,
sakalavada jati janakke rakṣaṇeyu… //2//

Punarusthana kartana, punarusthana
paralokakke jayada arohaṇa…
Savu taḍeyalagade punarusthana,
mr̥tyun̄jaya meṭṭillinda mr̥tyuvana…

Tanna matinante silubheyalli sattannu,
tanna papa shapadinda geddannu… //2//
Muraneya dina jivadinda eddanu,
yehovatanu endatalu baruvatanu… //2//

Punarusthana kartana, punarusthana
paralokakke jayada arohaṇa… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*