ಪೂರ್ವವಾಗಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಲಿ – Purvavagali, paschimavagali

183

ಪೂರ್ವವಾಗಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಲಿ, ನನ್ನ
ಸಂಸಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೂ,
ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು,
ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆವು,
ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆವು…
ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಕೊಂಡಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ,
ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಯೇಸು ರಾಜನ… //2//

ದೇವ ಮಂಜುಷವ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯೋಣ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹಿಮೆಯ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ… //2//
ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭಿಷೇಕವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,
ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧ ತಾಳದಿಂದ ನಾಟ್ಯ ಆಡೋಣ… //2//
ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಕೊಂಡಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ,
ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಯೇಸು ರಾಜನ… //2//

ಕರ್ತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪೀಸೋಣ,
ಈಗ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೋದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ… //2//
ಪರಲೋಕ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗೋಣ,
ನಿತ್ಯ ತಂದೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ… //2//

ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಕೊಂಡಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ,
ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಯೇಸು ರಾಜನ… //2//

 

 

 

 

Purvavagali, paschimavagali, nanna
sansara atyuttamavu,
nanu mattu nanna maneyavaru,
kartanige seve maḍuvevu,
pratidina seve maḍuvevu…
Koṇḍaḍoṇa koṇḍaḍi aradhisoṇa,
haḍi kuṇidu koṇḍaḍoṇa yesu rajana… //2//

Deva man̄juṣava hottu naḍeyoṇa,
parisud’dha mahimeya dharisikoḷḷoṇa… //2//
Pratidina abhiṣekava paḍedukoḷḷoṇa,
doḍḍa sabdha taḷadinda naṭya aḍoṇa… //2//
Koṇḍaḍoṇa koṇḍaḍi aradhisoṇa,
haḍi kuṇidu koṇḍaḍoṇa yesu rajana… //2//

Kartanige purṇavagi oppisoṇa,
iga atmaninda beṅkiyannu hodisikoḷḷoṇa… //2//
Paraloka sansarakke badhyaragoṇa,
nitya tande yesu atmarannu aradhisoṇa… //2//

Koṇḍaḍoṇa koṇḍaḍi aradhisoṇa,
haḍi kuṇidu koṇḍaḍoṇa yesu rajana… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*