ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಯ್ಯ – Priti torayya priti

392

ಪ್ರೀತಿ ತೋರಯ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ
ದಯೆ ತೋರಯ್ಯಾ ದಯ ಸಾಗರನೇ || 2 ||
ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡುವೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವೆನನ್ನಯ್ಯಾ || 2 ||

ನನ್ನ ಭಾರತವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆ
ದಾಹದಿ ಬೇಡುವೆ ನಾ ರಕ್ಷಿಸು ನನ್ನ ದೇಶವ || 2 ||
ಸುರಿಸು ಯೇಸಯ್ಯಾ ಪರಲೋಕ ಅಗ್ನಿಯ
ನನ್ನ ದೇಶ ಕಾಣಲಿ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ || 2 ||
|| ಪ್ರೀತಿ ತೋರಯ್ಯಾ ||

ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮುಂಗಾರು ಸುರಿಸಯ್ಯಾ
ನನ್ನ ಜನ ಕಾಣಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ || 2 ||
ಸುರಿಸು ಯೇಸಯ್ಯಾ ಪರಲೋಕ ಆಗ್ನಿಯ
ನನ್ನ ದೇಶ ಕಾಣಲಿ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ || 2 ||
|| ಪ್ರೀತಿ ತೋರಯ್ಯಾ ||

ಪೌಳಿಯ ಒಡಕಿನಲ್ಲಿ ನಾ ನಿಲ್ಲುವೆನಯ್ಯಾ
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲು ಮೊಣಕಾಲೂರುವೆನು || 2 ||
ಸುರಿಸು ಯೇಸಯ್ಯಾ ಪರಲೋಕ ಅಗ್ನಿಯ
ನನ್ನ ದೇಶ ಕಾಣಲಿ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ  || 2 ||
|| ಪ್ರೀತಿ ತೋರಯ್ಯಾ ||

Priti torayya priti svarupane
daye torayya daya sagarane || 2 ||
jivanavella ninna priti haḍuve yesayya
jivanavella ninna suvarte saruvenannayya || 2 ||

nanna bharatava ninna kaiyige oppisuve
dahadi beḍuve na rakṣhisu nanna desava || 2 ||
surisu yesayya paraloka agniya
nanna desa kaṇali ninna daivika pritiya || 2 ||
|| priti torayya ||

parisud’dha atmana muṅgaru surisayya
nanna jana kaṇali ninna prasannateya || 2 ||
surisu yesayya paraloka agniya
nanna desa kaṇali ninna daivika pritiya || 2 ||
|| priti torayya ||

pauḷiya oḍakinalli na nilluvenayya
prati mun̄janeyallu moṇakaluruvenu || 2 ||
surisu yesayya paraloka agniya
nanna desa kaṇali ninna daivika pritiya || 2 ||
|| priti torayya ||

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*