ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಡೋಣ –Banniri haadona

515

ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಡೋಣ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ
ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರೋಣ
ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುತ್ತ ನಮಿಸೋಣ ||

ಹಾಡಿಪಾಡಿ ನಲಿಯೋಣ
ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುತ ನಮಿಸೋಣ
ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂ ಹಾಡೋಣ  ||

1 ) ದೇವಾಧಿ ದೇವಾ ನನ್ನೇಸು
ರಾಜಾಧಿ ರಾಜಾ ನನ್ನೇಸು
ಉನ್ನತ್ತೋನ್ನತ ನನ್ನೇಸು
ಲೋಕಪಾಲಕ ನನ್ನೇಸು ||

2 ) ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನನ್ನೇಸು
ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯಕ ನನ್ನೇಸು
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನು ನನ್ನೇಸು
ಸ್ತುತಿಗೆಯೋಗ್ಯನು ನನ್ನೇಸು ||

3 ) ವೈದ್ಯರ ವೈದ್ಯ ನನ್ನೇಸು
ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ನನ್ನೇಸು
ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನೇಸು
ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವ ನನ್ನೇಸು ||

Banniri haaḍoṇa jayaghoṣha maaḍoṇa
kartana sannidhi seroṇa
kirtane haḍutta namisoṇa ||

haḍipaḍi naliyoṇa
kirtane haḍuta namisoṇa
kaiya taṭṭi haḍoṇa
sarvasaktiyiṁ haḍoṇa ||

1) devadhi deva nannesu
rajadhi raja nannesu
unnattonnata nannesu
lokapalaka nannesu ||

2) nambigastanu nannesu
aisvaryadayaka nannesu
parisud’dha devanu nannesu
stutigeyogyanu nannesu ||

3) vaidyara vaidya nannesu
arogyadayaka nannesu
sarvasaktanu nannesu
atisaya maḍuva nannesu ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*