ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಾ – Bhayave illa

414

ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಾ ಧಿಗಿಲು ಇಲ್ಲಾ
ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನ್ನು ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ
ಸಹಾಯಮಾಡುವನು

ನನ್ನ ಕರ್ತ ನನ್ನ ಕುರುಬ
ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಮಾರ್ಗ ನಡೆಸುವನು

ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಬಿತ್ತುವೆನು ನಾನು
ಗಂಭೀರದೀ ಕೊಯ್ಯುವೇನು
ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ
ಹೊಸ ಆತ್ಮವಾ ಸುಗ್ಗಿಮಾಡುವೇ
ಪರಲೋಕ ದೇವನಿಗೆ
ನಾನು ಮಹಿಮೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೇ

ಬೇಲಿಹಾಕುವನು
ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧಾನೆಗೂ ಜಯ ತರುವನು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೇನು
ನಾ ಜಯವ ಹೊಂದುವೇನು
ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ದ ಮಾಡುವ
ಸರ್ವಶಕ್ತನು  ಇರುವನು

Bhayave illa dhigilu illa
im’manuvelannu nanna balapaḍisi
sahayamaḍuvanu

nanna karta nanna kuruba
nanna oḷḷemarga naḍesuvanu

kaṇṇirinda bittuvenu nanu
gambhiradi koyyuvenu
vijnapane sallisuve
hosa athmava suggimaḍuve
paraloka devanige
nanu mahimeya sallisuve

belihakuvanu
ella shodhanegu jaya taruvanu
prarthane sallisuvenu
na jayava honduvenu
nanagagi yudda maḍuva
sarvashaktanu iruvanu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*