ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗಗಳಿಂದ-Bhumiya kadeya bhagagalinda

678

ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ
ನನ್ನೇಸುವೇ
ಹತ್ತಲಾರದ ಆಶ್ರಯ ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿಸು ||2||

1.ನಾನು ಎದೆಗುಂದಿದುವನು ನಾನು ಬಲಹೀನನು ಯೇಸು ||2||
ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕರುಣಿಸು ಯೇಸು ದೇವಾ ||2||

2.ನೀನೆ ನನ್ನ ಶರಣನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವ ||2||
ಭದ್ರತೆಯ ಬುರುಜು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಯೇಸು ದೇವಾ ||2||

3.ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ದಿನ ಅಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ||2||
ನಿನ್ನ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿ ಬೆಲಕಿಗೆ ತಂದಿರುವೆ

Bhumiya kaḍeya bhagagaḷinda ninnanne
moreyiḍuve nannesuve
hattalarada ashraya giriya mele nannannu hattisu ||2||

1.Nanu edegundiduvanu nanu balahinanu yesu ||2||
ninna baladinda tumbisi karuṇisu yesu deva ||2||

2.Nine nanna sharaṇanu satrugaḷinda tappisuva ||2||
bhadrateya buruju nine agiddiya yesu deva ||2||

3.Jivanada antya dina andukoṇḍu nannannu ||2||
ninna gayavuḷḷa hastadi belakige tandiruve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*