ಮಗುವಾಗುವೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ-Maguvaguve appa ninna tolali

339

ಮಗುವಾಗುವೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ
ನಲಿದಾಡುವೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ
ನೋಡುವಸೆ ಮಾತಾಡುವಾಸೆ ಬದುಕುವಾಸೆ
ಅಪ್ಪ ದೇವ ನಿನ್ನಾ ಜೊತೆಯಲಿ

1.ಕುರಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಕುರುವನಾಗು ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ
ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ನಾನು ರೂಪಿಸುವವನು
ಕುಂಬಾರ ನೀನಾಗು ನನ್ನ ಬದುಕಲಿ

2.ಬರುಡಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಿ
ಚಿಗುರುವಾಸೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದಿ
ಆತ್ಮದ ನೀರೆನು ಸುರಿಸು ವಾಕ್ಯದ ಗದ್ದ ಕಟ್ಟು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವೆನು

Maguvaguve appa ninna toḷali
nalidaḍuve yesu ninna maḍilali
noḍuvase mataḍuvase badukuvase
appa deva ninna joteyali

1.Kuriyaguve ninna kaiyalli
kuruvanagu ninu nanna baḷali
jeḍimaṇṇu nanu rupisuvavanu
kumbara ninagu nanna badukali

2.Baruḍagiruva yesu i lokadi
ciguruvase yesu ninna i vakyadi
atmada nirenu surisu vakyada gadda kaṭṭu
ninnalli beḷedu bahaḷa phala koḍuvenu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*