ಮದಲಿಂಗ ಯೇಸು ಬರುವ-Madalinga yesu baruva

244

ಮದಲಿಂಗ ಯೇಸು ಬರುವ
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನನನ್ನು ಕರೆದೊಯಲು
ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆನಂದದ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ
ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲೆಂದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ
ಒಂದಾಗಿ ಹಾಡಲೆಂದು ಹೊಸ ಹಾಡನು  – ಮದಲಿಂಗ

1.ಮುತ್ತುಗಳ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲಿ
ರತ್ನಗಳ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಸುಂದರ ದೇವನ ಮಧುರ ಸ್ವರೂಪನ
ನಾನಂದು ನೋಡುವೆ
ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಧೂತಗಳ ಸೈನ್ಯದಿ
ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಹರಸುವೆವು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನ್ನು                        – ಮದಲಿಂಗ

2.ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುವೆನು
ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನೆ ನಾನಾಗಿ ನೋಡುವೆ ನಲಿಯುವೆ
ಮತೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅಲ್ಲ
ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಧೂತಗಳ ಸೈನ್ಯದಿ
ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಹರಸುವೆವು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನು                        – ಮದಲಿಂಗ

Madaliṅga yesu baruva
tanna baḷige nanannu karedoyalu
tanna rajyakke anandada suralokakke
ondagi baḷalendu nitya nityakku
ondagi haḍalendu hosa haḍanu – madaliṅga

1.Muttugaḷa bagilu alli
ratnagaḷa mandiradalli
sundara devana madhura svarupana
nanandu noḍuve
navellaru ondu dhutagaḷa sain’yadi
stutisuvevu harasuvevu yajnada kuriyannu          – madaliṅga

2.Mukhamukhiyagi nanu noḍuvenu
yesuvannu nane nanagi noḍuve naliyuve
matobbanagi alla
navellaru ondu dhutagaḷa sain’yadi
stutisuvevu harasuvevu yajnada kuriyanu            – madaliṅga

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*