ಮಮತೆಯ ಸಾಗರನೇ-Mamateya sagarane

285

ಮಮತೆಯ ಸಾಗರನೇ
ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯೇ
ಕರುಣ ಸಾಗರನೇ
ನೀತಿಯ ಸೂರ್ಯನೇ – 2
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಆಮೆನ್

1.ನೀನು ಉನ್ನತನು ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನು
ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡವನು
ಆಕಾಶವೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ
ಈ ಭೂಮಿಯು ಪಾದಪೀಠ 2
ನಿನಗಿಂತ ಡೊಡ್ದವಯಾರು
ನಿನಗಿಂತ ಶಕ್ತರು ಯಾರು

2.ಕುರುಡು ಕುಂಟರನ್ನು
ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳು
ವಾಸಿಮಾಡಿದಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು
ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ನೀನ್ನ ಸನ್ನಿದಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗಿ ಓಡುವವು
ಅಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನಿಂದ ಯಲ್ಲವು ಸಾದ್ಯನಯ್ಯ

3ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರೆಡು ಮೀನು
ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಉಂಡು
ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು ಆಡವಿಯಲ್ಲಿ
ಹಸಿದೊದ ಜನರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನ್ನಾಸುರಿಸಿದಿ 2
ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದಿ
ಬಂಡೆ ಸೀಳಿ ದಾಹತಣಿಸಿದಿ

Mamateya sagarane
pritiya tayiye
karuṇa sagarane
nitiya suryane – 2
halleluya amen halleluya amen

1.Ninu unnatanu ninu mahonnatanu
ninu sr̥ṣṭiginta doḍavanu
akasave nimage sinhasana
i bhumiyu padapiṭha 2
ninaginta ḍoḍdavayaru
ninaginta saktaru yaru

2.Kuruḍu kuṇṭarannu
kuṣṭha rogigaḷannu samasta rogagaḷu
vasimaḍidi maṭa mantragaḷu
bhuta pretagaḷu ninna sannidiyalli naḍugi oḍuvavu
asadhya ondu illa
ninninda yallavu sadyanayya

3aidu roṭṭi ereḍu minu
aidu savira janaru uṇḍu
tr̥pti hondidaru aḍaviyalli
hasidoda janarige paralokadinda mannasurisidi 2
paralokadinda tr̥pti paḍisidi
baṇḍe siḷi dahataṇisidi

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*