ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಾ ನಿನ್-Munjane vele appa nin

438

ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಾ ನಿನ್ ಪಾದ
ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವೆ
ನಿನ್‍ನ್ನಾಮವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ
ಹರ್ಷದಿ ನಲಿಯುವೆನು

1.ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ ಸ್ತೋತ್ರ
ಸ್ತೋತ್ರ ಆಯ್ಯಾ
ಕೊರತೆಯ ನೀಗುವವನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಯ್ಯಾ

2.ನೆನಪೆಲ್ಲಾ ಅರಿತವನೇ ಸ್ತೋತ್ರ
ಸ್ತೋತ್ರ ಆಯ್ಯಾ
ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವವನೇ ಸ್ತೋತ್ರ
ಸ್ತೋತ್ರ ಆಯ್ಯಾ

Mun̄jane veḷe appa nin pada
asakthiyinda baruve
nin‍nnamavetti haḍi koṇḍaḍi
harṣahdi naliyuvenu

1.Kugannu keḷuvavane stotra
stotra ayya
korateya niguvavane stotra stotra ayya

2.Nenapella aritavane stotra
stotra ayya
nem’madi taruvavane stotra
stotra ayya

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*