ಮುಳ್ಳು ಕೀರಿಟವ ಧರಿಸಿದ – Mulkirita Dharisida

441

ಮುಳ್ಳು ಕೀರಿಟವ ಧರಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನೇ
ದೃಷ್ಟಿಸು ನೋಡು ನನ್ನ ಮನವೇ – 2 ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗದು
ಆತನ ಕೃಪೆಯೂ ನಿರಂತರವೂ – 2

ಮುಳ್ಳು ಕೀರಿಟವ ಧರಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನೇ
ದೃಷ್ಟಿಸು ನೋಡು ನನ್ನ ಮನವೇ – 2

1. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಆತ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಆತ ( ನ) ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ – 2
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ – 2 ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗದು
ಆತನ ಕೃಪೆಯೂ ನಿರಂತರವೂ – 2

ಮುಳ್ಳು ಕೀರಿಟವ ಧರಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನೇ
ದೃಷ್ಟಿಸು ನೋಡು ನನ್ನ ಮನವೇ – 2

2. ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ
ನಿನ್ನ ಶಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ – 2
ನಿನಗೆ ಜೀವನ ನೀಡಲು
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ – 2

ಮುಳ್ಳು ಕೀರಿಟವ ಧರಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನೇ
ದೃಷ್ಟಿಸು ನೋಡು ನನ್ನ ಮನವೇ – 2 ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗದು
ಆತನ ಕೃಪೆಯೂ ನಿರಂತರವೂ – 2

Mullu kiritava dharisida yesuvanne
drushtisu nodu nanna manave – 2 atana priti badalagadu
atana krupeyu nirantaravu – 2

mullu kiritava dharisida yesuvanne
drushtisu nodu nanna manave – 2

1. Ninagagiye ata hodeyalpatta
ninagagiye ata (na) jajjalpatta – 2
ninnannu bidisi raksisalu
manushyanagi janisida – 2 atana priti badalagadu
atana krupeyu nirantaravu – 2

mullu kiritava dharisida yesuvanne
drushtisu nodu nanna manave – 2

2. Ninna papavannu atanu hottukonda
ninna shapavannu atanu hottukonda – 2
ninage jivana nidalu
tanna pranavanne ninage kotta – 2

mullu kiritava dharisida yesuvanne
drushtisu nodu nanna manave – 2 atana priti badalagadu
atana krupeyu nirantaravu – 2

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*