ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ಕುರುಬನು – Yehova nanna kurubanu

292

ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ಕುರುಬನು
ನನಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ || 2 ||
 
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಬಳಲಿದಾಗ
ತನ್ನ ಸ್ವರದಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವನು || 2 ||
ಯೆಹೋವ ಯೆಹೋವ.
 
ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ನಾನು ಬೀಳದಂತೆ
ದಿನವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು
|| 2 ||
ಯೆಹೋವ ಯೆಹೋವ. 
ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವ ನನಗೆ ನೀಡಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿಯುವೆನು || 2 ||
ಯೆಹೋವ ಯೆಹೋವ.

 

 

 

Yehova nanna kurubanu
nanagenu korateyilla || 2 ||

dari tappi nanu baḷalidaga
tanna svaradi nannannu kareyuvanu || 2 ||
yehova yehova.

Muggarisi nanu biḷadante
dinavella nannannu kayuvanu
|| 2 ||
yehova yehova.
Samr̥d’dhiya jeeva nanage niḍi
santhoṣadinda naliyuvenu || 2 ||
yehova yehova.

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*