ವಿಜಯ ನಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ-Vijaya nin raktadalli

273

ವಿಜಯ ನಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ನಿನ್ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ||
ಸಮಾಧಾನ ಸದಾಕಾಲ || ನನ್ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೀ..

1.ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ  ಭದ್ರತೆ ನಿನ್ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ||
ಸಮಾಧಾನ ಸದಾಕಾಲ || ನನ್ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೀ..

2.ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆದರಣೆ ನಿನ್ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ||
ಸಮಾಧಾನ ಸದಾಕಾಲ || ನನ್ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೀ…

3.ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ  ಆರೋಗ್ಯ ನಿನ್ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ||
ಸಮಾಧಾನ ಸದಾಕಾಲ || ನನ್ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೀ..

Vijaya nin raktadalli abhaya nin hastadalli ||
samadhana sadakala || nan rakṣakane ninnalli..

1.Svasthate nin raktadalli bhadrate nin hastadalli ||
samadhana sadakala || nan rakṣakane ninnalli..

2.Rakṣaṇe nin raktadalli adaraṇe nin hastadalli ||
samadhana sadakala || nan rakṣakane ninnalli…

3.Kṣamapaṇe nin raktadalli arogya nin hastadalli ||
samadhana sadakala || nan rakṣakane ninnalli..

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*