ಸೋತು ಹೋಗದಿರು – Sothu hogadiru

693

ಸೋತು ಹೋಗದಿರು  || 3 ||
ನಿನ್ನ ಕರೆದವ ನಂಬಿಗಸ್ತನು
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವ ಮಾರ್ಪಡ
ವಾಗ್ಧಾನವ ಎಂದು ಮರೆಯನು ||
|| ಸೋತು ||

1 ) ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಆತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲವೋ
ಆತ ಸತ್ಯವಂತನು ವಾಗ್ಧಾನ ಮರೆಯನು ||
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವ ಘನವಂತ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೆ ಮಾಡುವವ
ವಂಚಿಸಪಡಲಾರೆವು ||

2 ) ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಿತೋ ವಿಳಂಬವಾಯಿತೋ
ವಾಗ್ಧಾನದ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಯಿತೋ ||
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವ ಘನವಂತ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೆ ಮಾಡುವವ
ವಂಚಿಸಪಡಲಾರೆವು ||
 

Sothu hogadiru || 3 ||
ninna karedava nambigastanu
matu koṭṭava marpaḍa
vagdhanava endu mareyanu ||
|| sothu ||

1) suḷḷannu heḷalu ata manuṣyanallavo
ata satyavantanu vagdhana mareyanu ||
matu koṭṭava ghanavanta oḷḷedanne maḍuvava
van̄cisapaḍalarevu ||

2) dinagaḷu kaḷeyito viḷambavayito
vagdhanada meliruva nambike hoyito ||
matu koṭṭava ghanavanta oḷḷedanne maḍuvava
van̄cisapaḍalarevu ||

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*