ಹಣ ಹಣ ಎಂದರೆ –Hana hana endare

281

ಹಣ ಹಣ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಜನ
ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಹಣವಂತನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಣ್ಣ

1.ಹಣವಂತನೊಬ್ಬ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ನೋಡಿ
ನಿತ್ಯಜೀವ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ
ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸು
ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದಿರುವೇ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿ ||

2.ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು ಹಣವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ
ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡು ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಬಂದು
ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುವದು ಎಂದು ||

3.ಹಣವಂತನ ಮುಖ ಬಾಡಿತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ
ದೇವರಿಗಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ
ನಿತ್ಯಜೀವ ಬೇಡ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋದ ನೋಡಿ
ಹಣದ ಆಸೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ||

4.ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ನೀವು
ದೇವರನ್ನು ಧನ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಲಾರಿ ಹಣದ ಆಸೆಯಿಂದ
ಆತ್ಮ ನಷ್ಟ ಪಡಿಸಬೇಡಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ||

Haṇa haṇa endare jiva biḍuttare jana
yesu heḷida haṇavantana katheya keḷiraṇṇa

1.Haṇavantanobba yesu baḷige banda noḍi
nityajiva paḍeyalu enu maḍabeku heḷi
yesu heḷidaru devara ajne himbalisu
ajneyante naḍediruve enu kaḍime heḷi ||

2.Yesu heḷidaru haṇavantanannu noḍi
baḍavarige dana maḍu astiyella mari bandu
himbalisu endu yesu heḷidaru
paralokadalli sirisampattu siguvadu endu ||

3.Haṇavantana mukha baḍitu idannu noḍi
devariginte heccu priti haṇada mele noḍi
nityajiva beḍa endu hinde hoda noḍi
haṇada ase nityajivakke aḍḍi aytu noḍi ||

4.Devariginta heccu haṇa pritisabeḍi nivu
devarannu dhana kuḍa sevisalari haṇada aseyinda
atma naṣṭa paḍisabeḍi yesuvannu pritisi
Nim’ma atma rakṣaṇeyagalide ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*