ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು-Ninu illade nanenu madalarenu