ಯಜಮಾನನೆ ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿರುವೆ -Yajamanane yajamanane