ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ-Yesu nanna jote iruvaga yava