Ps Bharath appu

Kannada Christian Songs ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವೆ – Usirada yesuve | By Ps Bharath appu, Album Rajadhi Raja

Sung by: Pastor Bharath and His Father Ps. Panchatcharam, Peniel A.G Church, banglore, Karnataka. Album: RAJADHI RAJA Audio song link : http://kannadachristiansongs.in/music… Song Lyrics: ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತವನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ – 3 ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ 1.ಪರಲೋಕ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಜನೆ ಆರಾಧನೆ 2.ಉನ್ನತ್ತ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನೆ ಆರಾಧನೆ 3.ಮೋಶೆಯ ದೇವನೆ...