ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ – Agniye agniye ilidu ba

358

ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ
ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಶುದ್ಧವ ದಹಿಸು ಬಾ

ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಜ್ವರ ಜ್ವಾಲೆ ಏಳುವುದು
ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಅಗ್ನಿಯ ಕಿಡಿ ಉರಿಯುವುದು||2||
||ಅಗ್ನಿಯೇ||
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಡುಗುವುದು
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗುವುದು|2|
||ಅಗ್ನಿಯೇ||

ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು
ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಜೀವ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿತು ||ಯೇಸು||
||ಅಗ್ನಿಯೇ||

Agniye agniye ilidu ba
agniye agniye asud’dhava dahisu ba

ninna munde jvara jvale eluvudu
ninna suttalu agniya kidi uriyuvudu||2||
||agniye||
ninna munde vyadhigalu naduguvudu
ninna nudige dusta shakti adaguvudu|2|
||agniye||

ninna rakta bandha muktagolisitu
ninna rakta jiva hole harisitu ||yesu||
||agniye||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*