ಅಗ್ನಿಸುರಿಸಲು ಬಂದಾ ಅತ್ಮ ನಾಯಕಾ-Agnisurisalu banda atma nayaka

395

ಅಗ್ನಿಸುರಿಸಲು ಬಂದಾ ಅತ್ಮನಾಯಕಾ
ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾ ವಾರ್ಷಿಸು ಈ ಸಮಯದೊಳು
ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಉರಿಯುವ ದೇವರ ಅಗ್ನಿ
ಶುದ್ದ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿ ದೇವಾ
ಅಗ್ನಿ ದೇವರ ಅಗ್ನಿ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ
ವರ್ಷಿಸು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸು ಈ ಸಮಯವೆ

1.ಪಾಪಶಾಪದ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು
ಜೈಸಲಾರವು
ರೋಗವು ಬೇನೆಯು ವೈರಿಯು ಯಾವದು ನನ್ನನ್ನು ಅಳದು

2.ಮಾಯಾ ಲೋಕದ  ವೈರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ
ಜಯ ಹೊಂದುವೆನು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಬೇನೆಗಳು
ಎಲ್ಲವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವದು

3.ಹಾಡಲು ಕುಣಿಯಲು ಹರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಐಕ್ಯ ಉಂಟು
ಹೊಗಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಉಂಟು

Agnisurisalu banda athmanayaka
agni maḷeya varṣhisu e samayadoḷu
dahisuva agni uriyuva devara agni
sudda maḍuva agni deva
agni devara agni parisud’dhatmana agni
varṣisu ellara mele varṣisu i samayave

1.Papasapada sakthigaḷu nannannu jaisalaravu
rogavu beneyu vairiyu yavadu nannannu aḷadu

2.Maya lokada vairiyannu bandhisi
jaya honduvenu mantra tantra benegaḷu
ellavu muridu hoguvadu

3.Haḍalu kuṇiyalu harṣhisalu pritiya aikya uṇṭu
hogaḷi stotra maḍalu yesuvina nama uṇṭu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*