ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕದಿ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ – Agni abhiṣekadi tumbisu nanna

690

ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕದಿ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ
ಪರಲೋಕದಗ್ನಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು
ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಪರಲೋಕದಗ್ನಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು

1.ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಂದಲೂ
ನಿನ್ನ  ಬೆಂಕಿಯಿಂದ  ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು
ಸುರಿಸು ದೇವ ಸುರಿಸು ದೇವ
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಆಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸು ದೇವ

2.ನಿನ್ನ ದೂತರನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ
ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ
ಸುರಿಸು ದೇವ ಸುರಿಸು ದೇವ
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸು

3.ನಿನ್ನ ಅಲಯದ ಅಭಿಮಾನವು
ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಧಹಿಸುತ್ತದೆ
ಸುರಿಸು ದೇವ ಸುರಿಸು ದೇವ
ಆರಾಧನೆಯ ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸು

Agni abhiṣekadi tumbisu nanna
paralokadagniyinda tumbisu
abhiṣekisu abhiṣekisu paralokadagniyinda tumbisu

1.Ninna pavitratma nindalu
ninna beṅkiyinda nanna tumbisu
surisu deva surisu deva
ninna atma agniya surisu deva

2.Ninna dutaranna gaḷiyannagi
agni jvaleyannagi sevakarannagi maḍidi
surisu deva surisu deva
ninna seveyalli agniya surisu

3.Ninna alayada abhimanavu
nannannu beṅkiyante dhahisuttade
surisu deva surisu deva
aradhaneya agniya surisu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*