ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಾಮ –Ati srestavada nama

512

ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ||
ಅಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಮೆನ್ ||

1.ಉನ್ನತದಿ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಮೆನ್ ||

2.ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು ||

3.ಅನುದಿನವು ಸರ್ವಜನ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವ ನಾಮ ಯೇಸು ||

4.ಕೇಳುವದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಯೇಸು ||

5.ಕಷ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ನೀಗಿಸುವ ನಾಮ ಯೇಸು

Ati sreṣṭavada nama adu yesuvina nama ||
amen halleluya amen ||

1.Unnatadi mahimeyella yesuvige amen ||

2.Bhumiyallu gaganadallu melada nama yesu ||

3.Anudinavu sarvajana aḍḍa biḷuva nama yesu ||

4.Keḷuvadella sikkuvudu atisaya nama yesu ||

5.Kaṣṭagaḷu kaṇṇiru nigisuv

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*