ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ- Appa appa yesappa

900

ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನೀನೇ ನನ್ನಾ ಸರ್ವಸ್ವ [2]

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು [2]

1.ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ

ನಿನ್ನ ನಾಮವೊಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೀ [2]

ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ [2] ಅಪ್ಪಾ…

2.ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು

ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ [2]

ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ [2]

3.ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ [2]

ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು [2]

Appa appa yesappa nine nanna sarvasva [2]

nanu ninnannu biṭṭu enu maḍalarenu [2]

1.nanna naḍeyindagali nanna nuḍiyindagali

ninna namavonde mahime hondali [2]

nanna sarvaṅgagaḷu ninna stuti maḍali [2] appa…

2.sarva sr̥ṣṭige ninu yajamananu

sarva lokavu ninage aḍḍa biḷali [2]

sarva janaru ninnalli bandu serali [2]

3.yesu nanu nim’malli nim’ma vakya nannalli

nim’ma prarthaneyalli nanage jaya sigali [2]

nanu nim’malli iddu bahaḷa phalava koḍuvenu [2]

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*