ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ – Appa alpha omega

631

ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ… //2//
ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ… //2//
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ… //2//

ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗೀನಾ ಇರಲು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ ಮೊದಲೇ… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//

ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ…
ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ನನಗೆ,ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರುವೇ… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//

ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ…
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ ನನಗೆ ಉನ್ನತ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//

ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ…
ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನು ನೀನೇ, ಹೃದಯದ ದೀಪವಾಗಿರುವೇ
… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//

ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ… //3//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appa alpha omega… Stutinimage endendu… //2//
Adiyu, antyavu nine, stutige patrane… //2//
Appa alpha omega… Stutinimage endendu… //2//

Parisud’dhanagina iralu, pratyekiside modale… //2//
Stuti ninage…. //4//

Adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
Appa alpha omega… Stutinimage endendu…
Marujiva niḍida nanage,kr̥peyinda rakṣisiruve… //2//
Stuti ninage…. //4//

Adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
Appa alpha omega… Stutinimage endendu…
Nin priti toride nanage unnata abhiṣekadinda… //2//
Stuti ninage…. //4//

Adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
Appa alpha omega… Stutinimage endendu…
Kr̥upeyalli aishvaryanu nine, hr̥udayada dipavagiruve
… //2//
Stuti ninage…. //4//

Adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
Appa alpha omega… Stutinimage endendu… //3//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*