ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಡ್ಯಾಡಿ-Appa na ninna noduve daddy

404

ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಡ್ಯಾಡಿ
ನಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ (2)
ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ

1.ಮಾರ್ಗವೂ ನೀನೇ ಸತ್ಯವು ನೀನೇ (2)
ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವವಯ್ಯಾ (2)- ಅಪ್ಪ

2.ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗು (2)- ಅಪ್ಪ

3.ಒಳ್ಳೇ ಕುರುಬ ನೀನಲ್ಲವೋ
ನಾ ನಿನ್ನ ಕುರಿ ಮರಿಯೂ (2)- ಅಪ್ಪ

Appa na ninna noḍuve ḍyaḍi
na ninna stutisuve (2)
yesu appa na ninna noḍuve

1.Margavu nine satyavu nine (2)
nine nan jivavayya (2)- appa

2.Tandeyu nine tayiyu nine
na ninna muddu magu (2)- appa

3.Oḷḷe kuruba ninallavo
na ninna kuri mariyu (2)- appa

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*