ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆ – Amulyavada kaṇike

922

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆ
ತನ್ನಿರಿ ಯೇಹೋವ ಸನ್ನಿದಿಗೆ
ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ
ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ
ಸಮರ್ಪಿಸುವಾ ಕಾಣಿಕೆ
ಕಾಣಿಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಮ್ಮಕಾಣಿಕೆ
ಕಾಣಿಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ

1.ಹತ್ತರಲ್ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು
ಅಬ್ರಹಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು
ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶ
ತನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು         -ಕಾಣಿಕೆ

2.ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದ
ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು
ನಿನ್ನ ಪೈರು ಸವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿ
ನುಂಗುವ ಹುಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವನು

3.ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆ
ಆತನ ಹಿಂಬಲ ಮುಂಬಲಾಗುವನು
ಪರಲೋಕ ತೆರೆದು ಸುವರವ ಸುರಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಕಣಜದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನ -ಕಾಣಿಕೆ

 

 

Amulyavada kaṇike
tanniri yehova sannidige
atana padakke aḍḍabiddu stotramaḍi
stotra maḍi
samarpisuva kaṇike
kaṇike, kaṇike, asirvadisu nam’makaṇike
kaṇike, kaṇike, svikarisu nam’ma kaṇike

1. Hattarallli ondu palannu
abrahama devarige koṭṭanu
halu jenu hariyuva desa
tanna santatige koṭṭanu -kaṇike

2.Beleya prathama phaladinda
yehovanannu sanmanisu
ninna pairu savr̥ddi maḍi
nuṅguva huḷadinda tappisuvanu

3.Devara ajne kaigoḷḷuvavare
atana himbala mumbalaguvanu
paraloka teredu suvarava surisi
ninna kaṇajadinda tumbisuvanu -kaṇike

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*