ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ- Atma priyane bega banniri

421

ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ
ತುಂಬ ಬನ್ನಿರಿ

1.ದೆವ್ವವ ಬಿಡಿಸಿ ರೋಗವ ನೀಗುವ ಬಲವೇ ಬಾರಯ್ಯಾ
ಬಲಹೀನ ನೀಗಿಸಿ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬುವ ಶಕ್ತನೇ
ಬಾರಯ್ಯಾ

2.ಸಂತೈಸುವಾತನೆ ಪರಿಶುದ್ದ ಆತ್ಮನೇ ಈಗಲೇ
ಬಾರಯ್ಯಾ
ಪ್ರೀತಿಯ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ ಬಾರಯ್ಯಾ

3.ವರಗಳ ತಂದು ಬಾಳ ಬೆಳಗುವ ಆತ್ಮನೇ ಬಾರಯ್ಯಾ
ಫಲಗಳ ನೀಡಿ ಗಾಯವ ಕಟ್ಟುವ ಕರುಣೆಯೇ ಬಾರಯ್ಯಾ

4.ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಿಸಿ ಕೋಪವ ನೀಗುವ ಶಾಂತನೇ
ಬಾರಯ್ಯಾ
ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಪರಿಶುದ್ದಗೊಳಿಸುವ ಪರಮನೆ
ಬಾರಯ್ಯಾ

Athma priyane bega banniri nanna
hr̥udaya tumba banniri

devvava biḍisi rogava niguva balave barayya
balahina nigisi baladinda tumbuva
shaktane barayya

santaisuvatane parishudda athmane egale barayya
pritiya niḍi chaitan’yagoḷisuva athmane barayya

varagaḷa tandu baḷa beḷaguva athmane barayya
phalagaḷa niḍi gayava kaṭṭuva karuṇeye barayya

svabhava badalisi kopava niguva santane barayya
papava toḷedu parishuddagoḷisuva
paramane barayya

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*