ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಾ, ನನಗೊಂದು – Athma svarupa deva

335

ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಾ, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ರಾಜಾ…
ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ ದೇವಾ,
ನೀ ಸಾಕು ನನ್ ಬಾಳಿಗೆ, ನನ್ ಬಾಳಿಗೆ… //2//

ನಿನ್ನೆದೆಗೆ ಒರಗುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ ಮಡಿಲಲಿ ಮಲಗುವೆನು ಆತ್ಮನೇ…
ನಿನ್ ಮುಖವ ನೋಡುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪುವೆನು ಆತ್ಮನೇ… //2//

ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲಿ ನಡೆಯುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ ಸ್ವರವ ಕೇಳುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ ಚಿತ್ತದಿ ನಡೆವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ ಚಿತ್ತದಿ ನಡೆವೆನು ಆತ್ಮನೇ… //2//

ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ ದರ್ಶನ ಪಡೆವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ನಂತೆ ಆಗುವೆನು ಆತ್ಮನೇ,
ನಿನ್ನಂತೆ ಆಗುವೆನು ಆತ್ಮನೇ… //2//

ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಾ, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ರಾಜಾ…
ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ ದೇವಾ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ ಬಾಳಿಗೆ,
ನೀ ಸಾಕು ನನ್ ಬಾಳಿಗೆ… //2//

 

 

 

Athma svarupa deva, nanagondu ase raja…
Berenu beḍa deva,
ni saku nan baḷige, nan baḷige… //2//

Ninnedege oraguvenu athmane,
nin maḍilali malaguvenu athmane…
Nin mukhava noḍuvenu athmane,
ninnannu appuvenu athmane,
ninnannu appuvenu athmane… //2//

Nin joteyali naḍeyuvenu athmane,
nin svarava keḷuvenu athmane,
nin seveya maḍuvenu athmane,
nin chittadi naḍevenu athmane,
nin chittadi naḍevenu athmane… //2//

Nin sannidhi seruvenu athmane,
ninnanne prarthisuve athmane,
nin darshana paḍevenu athmane,
ninnante aguvenu athmane,
ninnante aguvenu athmane… //2//

Athma svarupa deva, nanagondu ase raja…
Berenu beḍa deva, ni saku nan baḷige,
ni saku nan baḷige… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*