ಆನಂದದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ-Anandadinda ullasadinda

457

ಆನಂದದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ

ಈಗಿರುವ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ದೇವಾ ||2||

1.ದೇವರ ವಾಗ್ಧಾನಗಳು ನೆರವೇರ್ವವು

ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ವವು

ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಲು ತಿರುಗಿ ಬರುವನು

ಯೇಸು ಮೇಘರೂಢನಾಗಿ ಬರುವನು

2.ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲಿರಲಿ

ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತೆಯೋಂದು ಜೋತೆಗಿರಲಿ

ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತಲಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣಾ

ನಾವು ಆತನನ್ನು ಎರ್ದುಗೊಳ್ಳೋಣ

Anandadinda ullasadinda yesuvannu stutisoṇa

sambhramadinda saḍagaradinda utsava maḍoṇa

igiruva samaya amulyavendeṇisi jayaghoṣa maḍoṇa

jaya maṅgaḷaṁ deva ||2||

1.Devara vagdhanagaḷu neravervavu

kallu baṇḍegaḷu kugi heḷvavu

kaṇṇirella oresalu tirugi baruvanu

yesu megharuḍhanagi baruvanu

2.Priti bhaktigaḷu nam’malirali

stutistotra giteyondu jotegirali

jayaghoṣa maḍutali stutisoṇa

navu atanannu erdugoḷḷoṇa

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*