ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ | Aaraadhanege yogya neenae |

1797

ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ
ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ -೨

ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನು

ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ
ನನ್ನಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ -೨

ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು ನೀನಲ್ಲವೇ
ನನ್ನಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ -೨

ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾತನು ನೀನಲ್ಲವೇ
ನನ್ನಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ -೨

ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾತನು ನೀನಲ್ಲವೇ
ನನ್ನಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ -೨

Aaraadhanege yogya neenae
Ninna stutisi aaraadhisuve -2

Parishuddha ne parishuddha
Parishuddha ne parishuddhanu

Nannannu preetisuvaata neenallave
Nannaya aaraadhane nimage taane -2

Nannannu nadesuvaatanu neenallave
Nannaya aaraadhane nimage taane -2

Nannannu karedaatanu neenallave
Nannaya aaraadhane nimage taane -2

Nannannu kshamisuvaatanu neenallave
Nannaya aaraadhane nimage taane -2

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*