ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ-Aradhane aradhane atma svarupane

556

ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ
ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ (2)
ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ                        ಆರಾಧನೆ….

1.ಬಲಪಡಿಸೇಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ
ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ಕೈಗಳ ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸು ವಾತ್ಮ ನಿಂದ (2) ಆರಾಧನೆ….

2.ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ
ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವಾರಗಳಿಂದ
ಈ ದಿನವೂ ನಡೆಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಿಂದ   (2)         ಆರಾಧನೆ….

3.ಕರುಣಿಸು ಯೇಸು ಭಾರತ ದೇಶವ
ಸುರಿಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಅಗ್ನಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮವ
ಎಲ್ಲರು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ  (2)               ಆರಾಧನೆ….

Aradhane… Aradhane atma svarupane
ninna silubeya dr̥ṣṭisi (2)
ninna padadalli moṇakaluri
purṇa hr̥dayadinda ninnannu stutisi aradhane….

1.Balapaḍisesu nannatmava
jolu bidda kaigaḷa naḍuguva moṇakaluri
prati nimiṣavu ninna prarthi su vatma ninda (2) aradhane….

2.Udaya kaladalli ninage stotra bali
nutana kr̥peyinda hosa varagaḷinda
i dinavu naḍesu parisud’dha atma ninda (2) aradhane….

3.Karuṇisu yesu bharata desava
surisu ninna raktava agniyukta atmava
ellaru stutisali ninnaya namava (2)        aradhane….

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*