ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ –Aradhane aradhne aradhane aradhane

585

ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ

1.ತಂದೆಯು ನೀವೇ ತಾಯಿಯು ನೀವೇ
ಒಳ್ಳೇ ಸ್ನೇಹಿತನು ನೀವೇ – ಆರಾಧನೆ

2.ಮಾರ್ಗವೂ ನೀವೇ ಸತ್ಯವೂ ನೀವೇ
ಜೀವವೂ ನೀವೇ – ಆರಾಧನೆ

3. ಆಸೆಯು ನೀವೇ ಶ್ವಾಸುವೂ
ನೀವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂ ನೀವೇ – ಆರಾಧನೆ

Aradhane aradhane aradhane aradhane
halleluya halleluya aradhane nimage

1.Tandeyu nive tayiyu nive
oḷḷe snehitanu nive – aradhane

2.Margavu nive satyavu nive
jivavu nive – aradhane

3. Aseyu nive svasuvu
nive nanna asrayavu nive – aradhane

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*